BIAŁY KWADRAT

Biały kwadrat, poza oszczędnym poruszaniem się form całości nowej, białej struktury świata, jest też bodźcem do uzasadnienia struktury świata, jako «czystego dziania się», jako samo- poznamia wszechczłowieka w jego czystej do­skonałości. W potocznym życiu otrzymały one jeszcze dalsze znaczenie: czarny kwadrat jako znak oszczędności, czerwony jako sygnał re­wolucja i biały jako czyste dzianie się […]. Czarny kwadrat ustalił ascezę, którą wprowa­dziłem do sztuki jako piąty wymiar”. Albo: „Formy znikają i zmieniają się […]. Z tego względu zrozumienie zjawisk wszechświata nie może być osiągnięte jedynie poprzez ich cechy formalne, lecz tylko przez odczucie ich isto­ty […].