Category Archives: Marketing

PRZEWAŻAJĄCA WIĘKSZOŚĆ

Przeważająca część nabywców reaguje w podobny sposób na zmiany cen. Te ogólne prawidłowości dotyczą niemal wszystkich produktów. Jednakże każdy pro­dukt posiada swoją własną postać krzywej popytu na określonym rynku (niezależnie od wielkości rynku). Określona krzywa popytu odnosi się także do

RÓŻNICE MIĘDZY RODZAJAMI

Wreszcie, gdy popyt zmienia się mniej niż proporcjonalnie, określa się go popytem nieelastycznym. Różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami popytu można lepiej wyjaśnić, jeżeli wprowadzi się do analizy dodatkowy element (obok ceny i ilości danego dobra) w postaci utargu całkowitego ze sprzedaży .

PODWYŻKA CENY

Podwyżka ceny powoduje zmniejszenie utargu całkowitego. Biorąc pod uwagę zależności pomiędzy ceną a utargiem, można określać elas­tyczność cenową popytu w kategoriach całkowitego utargu. -Jeżeli całkowity utarg ze sprzedaży zwiększa się pod wpływem spadku ceny, mamy wówczas do czynienia z popytem elastycznym.

OKREŚLONY PRODUKT

Jeżeli natomiast w odczuciu nabywców określony produkt jest całkowicie odmienny (niejednorodny) w stosunku do innych i dana potrzeba nie może być łatwo zaspokojona przez inne dobro, wtedy popyt na najbardziej odpowiedni z punktu widzenia nabywców pro­dukt będzie nieelastyczny.W dotychczasowej analizie

W SKALI PRZEDSIĘBIORSTWA

Poza tym popyt na produkt w przekroju całej gałęzi wytwórczej jest nieelastyczny. Odmiennie wygląda sytuacja w skali przedsię­biorstwa. W tym ostatnim przypadku krzywa popytu składa się % dwóch odcinków (krzywa skręcona).Krzywa popytu na produkt wytwarzany przez przedsiębiorstwo (oligopolistę) jest elastyczna powyżej

ZBLIŻONE DO WOLNEJ KONKURENCJI

Nie jest trudno na podstawie dotychczasowych rozważań dojść do wniosku, że zarówno sytuacje zbliżone do wolnej konkurencji, jak też oligopol nie są wygodne dla przedsiębiorstw w gospodarce kapitalistycznej. Dążą więc one do unikania takich sytuacji. Jest to możliwe przede wszystkim

ZAMIAST INGEROWAĆ W DECYZJE

Zamiast ingerować bezpośrednio w decyzje cenowe, centralny organ gospodarczy mógłby pośrednio — i jak się wydaje z większym skutkiem — oddziaływać na ceny. Aby to było możliwe konieczne jest stworzenie takich struktur podmiotowych rynku (ilość podmiotów działających na danym rynku,

MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA CYKLU

Poziom ceny związany jest bezpośrednio z długością cyklu „życia produktu. Cena dla produktu o krótkim cyklu „życia” (sezon, moda) musi być z zasady wyższa, niż cena produktu dłużej utrzymującego się na rynku (np. kilka lat), bprzedaz produktu o krótkim cyklu

NA POCZĄTKU CYKLU

Na początku swojego cyklu „życia” produkt z wgnty posiada najwięcej cech wyróżniających go w sensie pozytywnym od pozostałych produktów (stopień niepowtarzalności jest bardzo wysoki). Okres ten przypa a na fazy: wprowadzenia i wzrostu. W następnych fazach, tj. nasycenia, a szczególnie

UTRZYMANIE OBROTU

Wprawdzie w tej fazie można utrzymywać obrót jeszcze na wysokim poziomie, ale sytuacja taka wymaga zwięk­szenia wysiłku związanego z intensyfikacją jego sprzedaży. W stadium schyłku (spadku) produkty rzadko są wycofywane z obrotu. Tak długo jak one są sprzedawa­ne, należy dla