Kategoria: Marketing

ZAMIAST INGEROWAĆ W DECYZJE

Zamiast ingerować bezpośrednio w decyzje cenowe, centralny organ gospodarczy mógłby pośrednio — i jak się wydaje z większym skutkiem — oddziaływać na ceny. Aby to było możliwe konieczne jest stworzenie takich struktur podmiotowych rynku (ilość podmiotów działających na danym rynku,

MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA CYKLU

Poziom ceny związany jest bezpośrednio z długością cyklu „życia produktu. Cena dla produktu o krótkim cyklu „życia” (sezon, moda) musi być z zasady wyższa, niż cena produktu dłużej utrzymującego się na rynku (np. kilka lat), bprzedaz produktu o krótkim cyklu

NA POCZĄTKU CYKLU

Na początku swojego cyklu „życia” produkt z wgnty posiada najwięcej cech wyróżniających go w sensie pozytywnym od pozostałych produktów (stopień niepowtarzalności jest bardzo wysoki). Okres ten przypa a na fazy: wprowadzenia i wzrostu. W następnych fazach, tj. nasycenia, a szczególnie

UTRZYMANIE OBROTU

Wprawdzie w tej fazie można utrzymywać obrót jeszcze na wysokim poziomie, ale sytuacja taka wymaga zwięk­szenia wysiłku związanego z intensyfikacją jego sprzedaży. W stadium schyłku (spadku) produkty rzadko są wycofywane z obrotu. Tak długo jak one są sprzedawa­ne, należy dla

METODA KOSZTOWA

Metoda ta w najmniejszym stopniu odpowiada założeniom koncepcji marketingowej^ Opiera się ona poza tym na rachunku kosztów, który jest niedoskonały. Dotyczy to w szcze­gólności kosztów ogólnych (pośrednich), które trudno ściśle zlokalizować (rozliczyć na poszczególne produkty). W metodzie kosztowej przywiązuje się

ANALIZA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW

Ponieważ stra­tegia marketingowa obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę działań na rynku, podejmowane decyzje odnoszą się każdorazowo do wszystkich etapów. Oznacza to, że w procesie kształtowania strategii marketingowej podejmuje się współzależne decyzje tworząc łącznie określony system decyzji .Analiza głównych problemów marketingu