Kategoria: Marketing

W MIARĘ ZASOBNOŚCI RYNKU

Wzrost funduszu swobodnej decyzji (rosnąca liczba osób dysponująca tym funduszem) tworzy jakościowo nową sytuację rynkową, gdzie coraz większe kwoty przeznaczane są na dobra trwałe i

INNE ZJAWISKO

Innym zjawiskiem obserwowanym współcześnie, a wpływającym na zmianę stylu życia jest wzrost wolnego czasu, a w związku z tym zwiększenie mobilności konsumentów. Jeśli to zjawisko

POWSZECHNY PĘD

Powszechny pęd w kierunku zdobywania wykształcenia zmienia strukturę zawodową, rozbudza jednocześnie potrzeby i aspiracje konsumentów, ale rodzi jednocześnie frustracje. W tych wa­runkach przejawia się wzmożona

PODSYSTEM INFORMACJI RYNKOWEJ

W tej fazie należy zwrócić uwagę na ważny aspekt tych badań; wszelkie badania w ramach marketingu są zawsze częścią składową systemu informacyjnego uruchamianego przez przedsię­biorstwo

ZBIÓR INFORMACJI

Podsystem informacji rynkowej jest zatem zbiorem informacji, których treść, strukturę, zasięg i zakres wyznaczają potrzeby i możliwości podmiotów rynkowych. Konstruując podsystem informacji rynkowej dany podmiot

ZADANIE SYSTEMÓW INFORMACJI

Toteż w literaturze zwraca się coraz więcej uwagi na konstrukcję właściwych systemów informacyjnych, które dostar­czałyby danych antycypujących możliwe problemy, będące przedmiotem decyzji, brały pod uwagę

ABY UZYSKAĆ KORZYŚCI

Aby uzyskać powyższe korzyści przedsiębiorstwo musi ponieść znaczne koszty związane z instalacją i uruchomieniem takiego systemu, a następnie z jego bieżącą eksploatacją. Należy podkreślić, że

ZAKRES BADAŃ RYNKU

Analiza sytuacji rynkowej i trendów sprzedaży,  analiza kanałów dystrybucji i zachowania się pośredników, badanie reakcji konkurentów na poszczególne działania przedsiębiorstwa, instytuty i agencje zajmujące się zawodowo gromadzeniem

POTWIERDZENIE WSPÓŁPRACY

Potwierdzeniem tego, że współczesne firmy kapi­talistyczne prowadzą dość szerokie badania, są także dane zawarte w tablicy 8. Z treści tablicy wynika także, iż zakres i

OPRACOWANE WARIANTY

Opraco­wane warianty wymagają konfrontacji z warunkami materialnymi przedsiębiorstwa i jego potencjałem (V). Chodzi tu o możliwości finansowe niezbędne do realizacji wybranego wariantu strategii marketingowej. Ważne

KONTROLA BUDŻETU

Zrealizowanie danego przedsięwzięcia (VII) nie oznacza jeszcze zakończenia postępowania marketingowego. Następuje teraz ważna faza z punktu widzenia działania przedsiębiorstwa: kontrola (VIII), tzn. analiza zgodności realizowanego

ANALIZA WYNIKÓW DZIAŁAŃ

Analiza wyników działań marketingowych pozwala ocenić zgodność stosowanych metod z wynikami, służy więc do oceny skuteczności działań marketingowych. Za podstawę tej oceny przyjmuje się zazwyczaj