Kategoria: W poszukiwaniu mediów

ROZWIJAJĄCA SIĘ ŚWIADOMOŚĆ

Rozwijająca się świado­mość artystów ujawnia się niekiedy w skróto­wych, ale jakże znamiennych sformułowa­niach, pozwalając śledzić dokonujący się pro­ces wyzwalania sztuki ze szczegółu, z jedno- stkowosci

UCZNIOWIE IMPRESJONIZMU

Nieodrodni uczniowie impresjonizmu, którzy sami czuli się impresjonistami, choć — nie zawsze i nie w pełni świadomie — przeciwsta­wili się jemu, poprowadzili tę myśl dalej.

UPODOBANIE DO MUZYKI

Tak to Gauguin przez swoje upodobanie do muzyki i studia porównawcze nad jej językiem i językiem obrazu, zaś van Gogh przez swoją teorię barw sugestywnych

ZAMIERZENIA I POTRZEBY

Obydwu artystom w ich zamierze­niach i potrzebach_ wyrazowych przedmiot pi zeszkadzał. Tyrania matury mie pozwalała bowiem na dostatecznie głęboki i pełny prze­kaz zarówno refleksji antologicznej,

SZTUKA JEST HARMONIĄ

Podobnie Cezanne stwierdza­jąc, że „sztuka jest harmonią równoległą w stosunku do natury”, wytyczał już szlak wiodący do abstrakcji. Toteż słynne i wielekroć przytaczane sformułowanie Maurice

STARANNE PRZYGOTOWANIE

Gdy tak starannie przez twórców XIX wie­ku przygotowany został fundament teoretycz­ny dla abstrakcji — trzeba było tylko nie­wielkiego bodźca myślowego czy emocjonalne­go, by wyciągnąć praktyczne

SZUKANIE W MALARSTWIE

Nie da się tego wytłumaczyć przypadkiem, że wszyscy oni wiele zaczerpnęli z impresjonizmu, ani nie da się zaprzeczyć, że ich powodem twórczym było szukanie uniwer­salnego

WĄSKI KRĄG SPRAW

Ograni­czeni do wąskiego kręgu spraw czystego  eks­perymentu malarskiego, wyciągali wnioski me z linii impresjonizmu, lecz realizowali cezannowskie przesianie, a i to właściwie w trzech tylko

WYDOBYCIE W OBRAZACH

Jakby wiwisekcji dokonując na przedmiocie — w fazie anali­tycznej odrzucali wszelkie tło, rozpatrywali przedmiot w pełnej izolacji od innych. Utrzy­mywali go w stanie statycznym, obchodząc

KAŻDY Z PRZEDMIOTÓW

Każdy z przedmiotów, nawet w owej fazie naj­większego odrealnienia, zwanej hermetyczną, był tylko przedmiotem w swej zewnętrznej formie. Nigdy nie została wydobyta w obra­zach kubistycznych

ODMIENNY STOSUNEK DO ŚWIATA

Diametralnie odmienny był stosunek do świata, który wiódł artystów ku bezprzedmio­towości. I tak np. twórca akwareli uznanej w historii sztuki za pierwsze dzieło abstrakcji, a

NASZA SYMPATIA

Tak powstała po części nasza sympatia, nasze zrozumienie, nasze wewnętrzne powinowactwo z prymitywami. Ci czyści artyści, tak właśnie jak my, starali się wydobyć w swych