Kategoria: W poszukiwaniu mediów

INNA SZTUKA

Jest nietrwała przestanie istpieć moralnie w momencie, gdy zmieni się sytuacja, która ją ukształtowała. Owa inna sztuka, zdolna do dalszego tworzenia, sta­nowi także wyraz ducha epoki, która

WAŻNA SPRAWA

A zatem wedle Kandinsky’ego sztuka jest sprawą nieporówna­nie ważniejszą i głębszą niż tylko analiza i roz­ważanie konstrukcji dzieła, a także niż aktual­ność wydarzeń historycznych. Sztuka

JEDNOCZESNOŚĆ W ŚWIETLE

Bliższy zresztą neoimpresjonizmu i teorii Seurata, a także rozważań Chevreula, niż mono­chromatycznego malarstwa eksperymentatorów z Montmartre’u — celem i zasadą swojej twór­czości uczynił światło. W

WIZJA LUDZI

Wizja ludzi jest w najwyższym stopniu Realna, wywodzi się bowiem z bezpośredniej kontemplacji Świata […]. Idea ruchu życiotwórczego w święcie i ruch świata są jednoczesinością

PRZEKAZYWANIE SWOJEJ IDEI

Toteż artysta, jeśli miał przekazać swoją ideę, nieuchronnie musiał dojść do języka malarskie­go całkowicie wyzbytego przedmiotów.Nie inaczej, choć w imię jeszcze innej idei, języka form abstrakcyjnych

BIAŁY KWADRAT

Biały kwadrat, poza oszczędnym poruszaniem się form całości nowej, białej struktury świata, jest też bodźcem do uzasadnienia struktury świata, jako «czystego dziania się», jako samo-

POŁĄCZENIE CZŁOWIEKA ZE WSZECHŚWIATEM

Połączenie człowieka z wszechświatem dokonuje się nie w formie, lecz w dozna­niu […]. Odczuwam wszechświat jako nie­zmienność przy wszystkich zmianach koloru i formy […]. W

STOSUNEK IDEI DO KSZTAŁTU

Miał też przeświadczenie, czego dowodzą niektóre z przytoczonych cyta­tów, o pierwotności idei w stosunku do kształ­tu, w którym znajdzie wyraz. „Kwadrat zmie­nia się — pisał

CZARNY KWADRAT

Ale Czarny kwa­drat na białym tle został pokazany już w 1913 roku na wystawie pt. „Tarcza”, zorganizowanej przez Łarionowa, obok innej, prawdopodobnie pierwszej jego bezprzedmiotowej

ODMIENNOŚĆ DO WSZYSTKIEGO

Odmien­ność jednostkowego, przedmiotowego w swych zainteresowaniach kubizmu od własnych, nie- : porównanie głębszych ideowo dążeń do stwo­rzenia systemu powszechnego tak ocenia sam Małewicz: „W futuryzmie

MOTYWY MYŚLOWE I TEORETYCZNE

Sam w swoich licznych pismach” wyjaśniał motywy myślowe i teoretyczne prze­słanki, które skłoniły go, a właściwie ujawni­ły mu niezbywalną konieczność stworzenia te­go rygorystycznego języka form

SPOSÓB MALOWANIA

Być mo­że ów nowy sposób malowania potrzebny mu był jako doświadczenie, podobnie jak u począt­ku drogi artystycznej sięganie pówzory stare­go malarstwa holenderskiego i po tendencje