CZŁOWIECZE WYMIARY

Człowiecze wymiary pięciu zmysłów są nader ograniczone, natomiast człowieczy wymiar wrażliwości jest rozciągły aż do nieskończoności, albo co najmniej do wielkości kraju”.Wybrał Francję, aby najpierw tu uzy­skać zamierzony klimat duchowego rozwoju, malarską wrażliwość i za pomocą sztuki osiąg­nąć cele polityczne. W wymarzonym kraju przyszłości Kleina każdy miał być twórcą, ar­tystą i osiągnąć najwyższy stopień wrażliwości.Celem był dla niego wysoki stopień jakości, nie zaś nadprodukcja ilościowa. Aby uniknąć sta­łych bankructw i deficytu w bilansie gospodar­czym, postulował przyjęcie innych miar war- ‚ tości.