INNA SZTUKA

Jest nietrwała przestanie istpieć moralnie w momencie, gdy zmieni się sytuacja, która ją ukształtowała. Owa inna sztuka, zdolna do dalszego tworzenia, sta­nowi także wyraz ducha epoki, która ją’ wy­dała, wszakże jednocześnie nie jest tylko jej echem i zwierciadłem, ale posiada inspirującą, profetyczną moc, która potrafi oddziaływać da­leko i głęboko. Życie duchowe, do którego sztu­ka nie tylko należy, ale jest jednym z najpo­tężniejszych jego ambasadorów, stanowi proces skomplikowany, ale zgodny z przeznaczeniem; upraszczając można go określić jako ruch sta­łego wznoszenia i posuwania się naprzód. Ten ruch jest Poznawaniem. Może ono przyjąć roz­maite formy, w istocie jednak zachowuje ten sam wewnętrzny sens i cel”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!