KILKA PODTYTUŁÓW

Wystarczy przy­toczyć kilka z podtytułów opracowania anali­tycznego, jak: Rekwizyty, Płaskość, Wysoki punkt obserwacji, Postać ludzka czy Linia i kontur, albo przypomnieć tytuł drugiego za­mieszczonego tu opracowania O najwytwor­niejszym przejawie ludzkiego ducha, by uzy­skać trafne przeświadczenie, że mowa tu prawie wyłącznie o sprawach techniki i spo­sobu wypowiedzi. A przecież nawet w tych masowo produkowanych i przeznaczonych dla masowego odbiorcy barwnych drzeworytach ukiyo-e chodziło o coś więcej niż radowanie oczu i odtwarzanie otaczającego krajobrazu i ludzi przy ich codziennych zajęciach. Świad­czy o tym sam już sens nazwy owych drzewo­rytów: ukiyo-e; dosłownie tłumacząc: obraz świata, który przemija.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone