OBIEKT JAKO MEDIUM

W kontekście generalnych różnic w charak­terze sztuki, która tu będzie rozpatrywana, a także trudności w jej odbiorze i interpreta­cji, ryzykowna wydawać się może teza, że ma­larstwo końca lat czterdziestych, a potem ak­tywność artystyczna lat pięćdziesiątych i sześć­dziesiątych wykazywały tendencje do coraz ściślejszego sprzęgania się z rzeczywistością. Twierdzenie to nie pozostaje w żadnej sprzecz­ności z żywionym przeze mnie przekonaniem, że głównym sensem sztuki jest sens jej prze­słania. Udowodnienie zaś owej tezy nie na­stręcza większych trudności, ponieważ jej sfor­mułowanie nie jest wynikiem apriorycznego założenia, ale rezultatem obserwacji zjawisk, które uprawniają do wiązania ich i traktowa­nia jako kolejnych ogniw określonego procesu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!