This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

RÓŻNICE MIĘDZY RODZAJAMI

Wreszcie, gdy popyt zmienia się mniej niż proporcjonalnie, określa się go popytem nieelastycznym. Różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami popytu można lepiej wyjaśnić, jeżeli wprowadzi się do analizy

PODWYŻKA CENY

Podwyżka ceny powoduje zmniejszenie utargu całkowitego. Biorąc pod uwagę zależności pomiędzy ceną a utargiem, można określać elas­tyczność cenową popytu w kategoriach całkowitego utargu. -Jeżeli całkowity utarg

OKREŚLONY PRODUKT

Jeżeli natomiast w odczuciu nabywców określony produkt jest całkowicie odmienny (niejednorodny) w stosunku do innych i dana potrzeba nie może być łatwo zaspokojona przez inne

W SKALI PRZEDSIĘBIORSTWA

Poza tym popyt na produkt w przekroju całej gałęzi wytwórczej jest nieelastyczny. Odmiennie wygląda sytuacja w skali przedsię­biorstwa. W tym ostatnim przypadku krzywa popytu składa

ZBLIŻONE DO WOLNEJ KONKURENCJI

Nie jest trudno na podstawie dotychczasowych rozważań dojść do wniosku, że zarówno sytuacje zbliżone do wolnej konkurencji, jak też oligopol nie są wygodne dla przedsiębiorstw

ZAMIAST INGEROWAĆ W DECYZJE

Zamiast ingerować bezpośrednio w decyzje cenowe, centralny organ gospodarczy mógłby pośrednio — i jak się wydaje z większym skutkiem — oddziaływać na ceny. Aby to

MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA CYKLU

Poziom ceny związany jest bezpośrednio z długością cyklu „życia produktu. Cena dla produktu o krótkim cyklu „życia” (sezon, moda) musi być z zasady wyższa, niż

NA POCZĄTKU CYKLU

Na początku swojego cyklu „życia” produkt z wgnty posiada najwięcej cech wyróżniających go w sensie pozytywnym od pozostałych produktów (stopień niepowtarzalności jest bardzo wysoki). Okres

UTRZYMANIE OBROTU

Wprawdzie w tej fazie można utrzymywać obrót jeszcze na wysokim poziomie, ale sytuacja taka wymaga zwięk­szenia wysiłku związanego z intensyfikacją jego sprzedaży. W stadium schyłku

METODA KOSZTOWA

Metoda ta w najmniejszym stopniu odpowiada założeniom koncepcji marketingowej^ Opiera się ona poza tym na rachunku kosztów, który jest niedoskonały. Dotyczy to w szcze­gólności kosztów

ANALIZA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW

Ponieważ stra­tegia marketingowa obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę działań na rynku, podejmowane decyzje odnoszą się każdorazowo do wszystkich etapów. Oznacza to, że w procesie kształtowania

W MIARĘ ZASOBNOŚCI RYNKU

Wzrost funduszu swobodnej decyzji (rosnąca liczba osób dysponująca tym funduszem) tworzy jakościowo nową sytuację rynkową, gdzie coraz większe kwoty przeznaczane są na dobra trwałe i

© Wszelkie prawa zastrzeżone