PODWYŻKA CENY

Podwyżka ceny powoduje zmniejszenie utargu całkowitego. Biorąc pod uwagę zależności pomiędzy ceną a utargiem, można określać elas­tyczność cenową popytu w kategoriach całkowitego utargu. -Jeżeli całkowity utarg ze sprzedaży zwiększa się pod wpływem spadku ceny, mamy wówczas do czynienia z popytem elastycznym. Jeżeli natomiast zmniejsza się on po obniżeniu ceny, wtedy popyt jest nieelastyczny. Wreszcie w przypadku, kiedy utarg całkowity pozostaje bez zmian, wówczas mamy do czynienia z popytem proporcjonalnym (sztywnym).