TWÓRCZOŚĆ ARTYSTÓW

Jeśli więc twórczość dalekowschodnich arty­stów docierała tak szeroko w drugiej połowie XIX wieku do Europy, wywierając dość po­wszechny wpływ na twórców tutejszych, za­równo w zakresie malarstwa, jak grafiki i rzeź­by, ceramiki, szkła, tkaniny, introligatorstwa i wszelkich innych sztuk zdobniczych, to weł­no przypuszczać, że ów wpływ innego rodzaju: drogą zafascynowania myślą dalekowschodnią,! miał także miejsce. Wolno tak mniemać, zwła­szcza że wiadomo o dokonywanych w tym cza­sie w Europie przekładach dalekowschodnich pism filozoficznych: Ów drugi rodzaj wpły­wów, jako trudniejszych, bo wymagających zaangażowania myśli, był elitarny, obejmował wąski tylko krąg artystów, nieskłonnych do przyjmowania jakichkolwiek cudzych wzorców formalnych.