W ŚLAD ZA INTERPRETACJĄ

W ślad za taką interpretacją można by trak­tować nurt sztuki operującej elementami rze­czywistości jako, do pewnego stopnia, tamtemu przeciwstawny. W tym sensie, że artyści wy­powiadający się poprzez przedmiot wyjęty z rzeczywistości otaczającej nie potrafią się wyzwolić z tradycji rzeczy „dotykalnych”, sprawdzalnych zmysłami wzroku i dotyku. Nic jednak błędniejszego. Te obiekty empiry­cznie uchwytne traktowane są przecież przez artystów jako elementy uniwersum, albo zna­czące, albo jako takie, a niczym nie różniące się od innych — sakralizowane. Granica mię­dzy nimi i im pokrewnymi, z nimi stycznymi czy otaczającymi je, zatarta została, ponieważ wszystko jest jednością. Wszelkie różnice są pozorne, gdyż istota bytu jest jedna.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!