WAŻKOŚĆ PRZESŁANIA

Nie trzeba tu, jako że jest to oczywiste, prze­prowadzać dowodu ma nowatorstwo i ważkość przesłania u pionierów abstrakcji geometrycznej, twórcy kon­struktywizmu Gabrt-PevśneFTub Tatlin, czy twórców nurtu samobadawczego w geometrii, jak Lissitzky, Albers czy Strzemiński. Tym bardziej nie trzeba dowodzić głębi i doniosłości przesłania zawartego w monochromach i dzia­łaniach Yvesa Kleina, jednego z najważniej­szych prekursorów w sztuce tendencji zerowej, której korzenie tkwią głęboko w geometrii. Wy­maga natomiast przeanalizowania pod kątem wagi przekazu dzieło Victora Vasarely’ego. Odegrał on decydującą rolę w powołaniu do życia op-artu, ale zarówno jego twórczość, jak i nowy ów nurt, który stworzył, w sztuce geo­metrii uważane są przeważnie za specyficzny tylko rodzaj działań spokrewniony ze współ­czesną reklamą, atrakcyjny dzięki drażniące­mu oddziaływaniu na zmysł wzroku.