WIZJA LUDZI

Wizja ludzi jest w najwyższym stopniu Realna, wywodzi się bowiem z bezpośredniej kontemplacji Świata […]. Idea ruchu życiotwórczego w święcie i ruch świata są jednoczesinością […]. Sztuka po spo­winowaceniu z Przedmiotem staje się opisowa […] literacka. Zniża się do środków wyrazu nie­doskonałych, wydaje na siebie wyrok, staje się zaprzeczeniem siebie i zlewa się ze sztuką mu­tacyjną […]. Ażeby Sztuka osiągnęła swój ideał, musi zbliżyć się do harmonii naszej wi­zji: do jasności […] Działanie to powinno być harmonią wyobrażenia, ruchem zsynchronizo­wanym (jednoczesność) światła, które jest je­dyną realnością”.Niezależnie od tego, jakie było owo pojmo­wanie światła przez Delaunaya, do malarstwa bezprzedmiotowego doszedł artysta w poszuki­waniu wyrazu dla tej idei, co sięgała do rejo­nów mistycyzmu, zresztą obydwa obszary: światła pojętego jako podstawa ludzkiej me­dytacji, czy światła, jako czynnika mistycznego, implikują konieczność odejścia od dozinań jed­nostkowych i potocznej realności rzeczy doty­kalnych ku abstrahowaniu i powszechnikom.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!