ZAMIERZENIA I POTRZEBY

Obydwu artystom w ich zamierze­niach i potrzebach_ wyrazowych przedmiot pi zeszkadzał. Tyrania matury mie pozwalała bowiem na dostatecznie głęboki i pełny prze­kaz zarówno refleksji antologicznej, jak bole­snej żarliwości samounicestwienia. Świat oglądany w potocznym widzeniu jest światem przypadków jednostkowych. Im chodziło sprawy uniwersalne. Toteż posłużyli się w swej sztuce nie tylko syntezą i dowolnymi skrótami, ale też deformacją i irrealnym kolo­rem. To oznaczało potęgujący się proces ab­strahowania. W podobnym kierunku, choć z innych powo­dów, rozwijały się rozważania i malarstwo G. Seurata.