ZNAMIENNA CECHA

„Znamienną cechę czło­wieka nieoświeconego, przykutego do indywi­dualizmu, stanowi szukanie najwyższego piękna i dobra w tym, co wydaje mu się piękne i dobre. Dzieje się tak przez niewymierność stosun­ku między tym, co wewnętrzne i zewnętrzne, między duchem i naturą […]. Aby pojąć war­tość Nowej Formy w całej pełni, trzeba zro­zumieć cokolwiek z istoty i wzajemnego od­działywania czynników: zewnętrznego i ducho­wego. Wtedy dopiero możemy pojąć, że owe pierwiastki: natury i ducha mogą wypowie­dzieć się w obrazie jako jedność dualizmu”Reasumując wszystko, co dotąd zostało tu powiedziane, można stwierdzić po pierwsze, że kubizm nie przyczynił się — wbrew utartym opiniom — ani do przewrotu abstrakcji w  sztuce.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!