This is default featured slide 1 title

Budownictwo na studiach wyższych

W przeciągu kilku ostatnich lat studia na kierunkach inżynierskich zyskały dużą popularność wśród młodzieży w wieku pomaturalnym wybierającej swoją drogę życiową. Wśród tych kierunków budownictwo jest jednym z najprężniej rozwijających się propozycji na uczelniach wyższych. Podstawową wiedzą jaką zbierają młodzi adepci budownictwa jest przede wszystkim wiedza na temat materiałów, wyrobów budowlanych i technologii realizacji budynków i innych obiektów budowlanych takich jak większe inwestycje państwowe w infrastrukturę miast. Najlepsze wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcyjnych na wielu uczelniach technicznych bezsprzecznie daje studentom możliwość elastycznego dostosowania się do zmieniających się bardzo szybko wymagań. Wiadomo bowiem, że postęp w zakresie metod projektowania różnorodnych konstrukcji jest intensywny. Najistotniejszym elementem toku nauczania na tym kierunku jest zapewnienie studentom wiedzy na temat obowiązujących w Unii Europejskiej wymogów związanych z działalnością budowlaną na jej terenie. Istotne jest posiadanie kilku bardzo ważnych cech osobowości, aby móc studiować na tak wymagających kierunku technicznym, jakim bez wątpienia jest budownictwo. Przede wszystkim liczy się dokładność podczas wykonywania wszystkich czynności i powierzanych zadań, właściwe planowanie i organizowanie pracy swojej i innych ludzi. Coraz częściej niezbędną umiejętnością, która przydaje się w wielu aspektach pracy w budownictwie, jest doskonała znajomość języka angielskiego, niemieckiego i wielu innych języków obcych, na które zwraca się szczególnie wzmożoną uwagę podczas kształcenia studentów. Najważniejsze jest jednak zainteresowanie techniczne, które uprzyjemnia pracę w tym zawodzie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Budownictwo w gospodarce światowej

Na światową gospodarkę składają się wszystkie gałęzie gospodarki każdego państwa, w tym także Polski. Oczywiście jednym z najważniejszych działów gospodarki każdego przeciętnego kraju, o którym mowa w związku z gospodarką światową, jest budownictwo. Mowa tutaj oczywiście nie tylko przemyśle związanym z całym procesem wznoszenia budynków, ale również projektowanie i różnego rodzaju prace wykończeniowe. Bez wątpienia to właśnie ten sektor gospodarki ma największe znaczenie dla całego państwa, a wpływ na to ma kilka istotnych przyczyn. Oczywiście najważniejszą przyczyną tak dużego znaczenia budownictwa na arenie państwowej jest fakt, że to właśnie w tym segmencie znajduje zatrudnienie największa liczba obywatelki, czyli wiele tysięcy osób prywatnych. Dodatkowo nakłady gospodarcze, które są realizowane przez wiele istotnych korporacji z tego sektora, są niejednokrotnie znaczne i mają bardzo duży wpływ na aktywność całej państwowej gospodarki. Rozszerzanie rynku pracy powstaje także przy dużej współpracy osób zatrudnionych w budownictwie, chociażby ze względu na to, że nieruchomości są istotnym elementem tworzenia miejsc pracy. To właśnie budowlańcy tworzą miejsca pracy dla wielu tysięcy ludzi. Budownictwo jest ściśle powiązane z wieloma innymi równie istotnymi sektorami zespolonymi, które na tej współpracy czerpią ogromne korzyści. Takimi segmentami są na przykład architektura wnętrz lub przemysł meblarski i związany ze sprzętem AGD. Te zależności odbywają się na zasadzie domina – jeśli budownictwo podupada pociąga za sobą wiele innych istotnych sektorów gospodarki krajowej, a co za tym idzie również światowej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Budowa domu to proces, z którym związane jest załatwianie wielu istotnych formalności. Jednym z najważniejszych dokumentów jest oczywiście uzyskanie pozwolenia na budowę. Potem możemy spokojnie wznosić i wykańczać dom przygotowując go do wprowadzenia się. Aby mieć możliwość legalnego zamieszkania w nowo wybudowanym budynku musimy przejść przez jeszcze jeden, na szczęście ostatni dla inwestora, krok formalny. W przeciągu dwóch tygodni od czasu zakończenia robót budowlanych na terenie budowy każdy inwestor ma obowiązek złożyć zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych, które należy przedłożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Jeśli w przeciągu 21 dni od czasu dostarczenia wyżej wymienionego zawiadomienia urząd nie zgłosi sprzeciwu (warto wiedzieć, że ma taką możliwość, jeśli zaistnieją ku temu odpowiednie przesłanki prawne), wtedy mamy możliwość legalnego zamieszkania w nowym domu. Na tym kończy się cały proces budowy domu. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku wymaga dołączenia kilku dodatkowych dokumentów takich jak: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o tym, że dom został wybudowany zgodnie z przedłożonym w urzędzie projektem, wydanymi pozwolenia i przepisami, a także że uporządkowany został teren budowy, kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i wszystkie ewentualne protokoły badań i kontroli. Często wymagana jest również geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza, dlatego warto mieć ten dokument ze sobą podczas składania zawiadomienia. Czasami występują sytuacje, w których oprócz braku sprzeciwu potrzebne są jeszcze pozwolenia na użytkowanie obiektu, ale o wszystkich tego typu prawnych warunkach do spełnienia inwestor zostanie powiadomiony w urzędzie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Zasada dobrego sąsiedztwa

Podczas budowy nie zawsze obowiązuje nas miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale nie oznacza to braku formalności. Zabudowa wymaga wówczas uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, którą otrzymać można pod warunkiem dostosowania cech i parametrów nowej zabudowy do zabudowy sąsiedniej. Głównym założeniem tej zasady, nazywanej zasadą dobrego sąsiedztwa, jest zapewnienie ładu architektonicznego danego terenu. Z punktu widzenia inwestora jest to zazwyczaj duże ograniczenie w czasie budowy, ponieważ na stosunkowo niewielkich działkach budowlanych mamy wówczas niewielkie pole manewru. Ważne jest bowiem zachowanie odpowiednio dużych odległości od ogrodzeń, zabudów i innych. Niestety nie da się uniknąć dostosowania do takich wymogów, ponieważ zasada dobrego sąsiedztwa ma swój formalny zapis w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ten przepis traktuje o tym, że niezbędnym warunkiem do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy jest właśnie spełnienie kryteriów zasady dobrego sąsiedztwa. Można ująć to w prostszy sposób. Każdy inwestor jest zobowiązany przed przystąpieniem do budowy określonego obiektu mieszkalnego dostosować odpowiednio zabudowę podczas planowania, poprzez określone jej funkcje i parametry, na podstawie charakterystyki działek sąsiednich. Wobec tego przepisu żaden inwestor nie ma pełnej swobody w planowaniu przestrzennym swojej inwestycji, ponieważ musi liczyć się z właścicielami sąsiadujących nieruchomości. Ciekawy może się okazać fakt, że jako „działki sąsiednie” uznaje się nie tylko tereny graniczące bezpośrednio z działką budowlaną, ale również wszystkie inne znajdujące się na obszarze tworzącym całość urbanistyczną.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Projektowanie na przyszłość

Dużo istotnych decyzji dotyczących inwestycji budowlanej musi zostać podjęte już w pierwszym etapie budowy. Najważniejsze w całej tej procedurze jest to, że efekty tych decyzji odczuwalne są od momentu zamieszkania w domu przez kilka kolejnych dekad. Z tego względu warto dobrze przemyśleć wszystkie aspekty budowy, aby podczas wieloletniego eksploatowania nie tylko oszczędzać, ale również czerpać przyjemność z korzystania z domu. Myślenie przyszłościowe jest kluczem do sukcesu. Każdy inwestor, szykujący się do zakupu gotowego projektu lub do rozmowy z architektem zajmującym się wykonywaniem projektów indywidualnych, powinien zrobić listę własnych oczekiwań. Weryfikacja wymagań w oparciu o rady specjalisty jest bardzo istotna, ponieważ słabość człowieka polega na tym, że na projekt naszego domu decydujemy się w określonym momencie życia i często nie uwzględniamy tego, co przyniesie przyszłość. Częstym błędem popełnianym przez inwestorów jest na przykład założenie, że dzieci pozostaną w wybudowanym domu wraz ze swoimi przyszłymi rodzinami. Trudno oczekiwać, aby dorośli ludzie chcieli mieszkać w swoich dotychczasowych pokojach na piętrze. Inwestorzy decydują się więc na dużo większe domy z poddaszem, które będzie można w przyszłości przekształcić na odrębne mieszkanie. Niestety rzeczywistość okazuje się zupełnie inna, ponieważ dzieci w większości przypadków wyprowadzają się zakładając swoje własne lokum z dala od rodziców. Wtedy okazuje się, że tak duża inwestycja w wielopokoleniowy dom nie była potrzebna. Naprawdę warto myśleć przyszłościowo, aby przewidywać możliwe do zaistnienia sytuacje życiowe i nie narażać się na dodatkowe koszty.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Moda na energooszczędność

W czasach, w których koszty utrzymania budynków mieszkalnych (w szczególności te ponoszone na ocieplanie i ogrzewanie) są bardzo wysokie, wielu inwestorów decyduje się na budowę domów energooszczędnych, zwanych inaczej pasywnymi. Budynek energooszczędny powinien charakteryzować się zapotrzebowaniem na ciepło w skali roku sięgającego od 30 do 70 kWh/m2. Takie standardy mają swoje zapisy według europejskiej normy ISO. Warto więc zapoznać się z zapotrzebowaniem na ciepło budynku, na którego projekt chcemy się zdecydować. Warto pamiętać, że na energooszczędność mają wpływ wszystkie aspekty technologiczne domu, a w tym rodzaje ścian, materiały budowlane wykorzystane do wykonania przegród zewnętrznych, rodzaj systemu wentylacyjnego i grzewczego, a także bryła budynku. Prosta bryła ogranicza bowiem występowanie mostków termicznych, czyli miejsc, przez które następują straty energii. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że dużą wagę ma także działka budowlana, na której wznosimy dom. Usytuowanie budynku względem stron świata i terenu przeznaczonego pod zabudowę jest równie istotne. Energooszczędność można uzyskać dzięki czynnikowi takiemu jak zastosowanie materiałów ściennych o bardzo wysokiej izolacyjności termicznej, których cena idzie w parze z satysfakcją z użytkowania. Wartość współczynnika przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych w domach pasywnych powinna być jak najniższa, a wtedy oszczędności na ogrzewaniu będą zauważalne. Tego typu elementy i rozwiązania systemowe warto uwzględnić już podczas wybierania odpowiedniego projektu domu. Duże znaczenie ma również wykorzystanie naturalnej energii słonecznej i elementów naturalnego otoczenia domu, takich jak rzucające cień drzewa.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Zanim zdecydujesz się na projekt

Zanim zdecydujemy się na rozpoczęcie pierwszego etapu budowy jakim jest proces projektowania zabudowy działki musimy zdecydować się na jedną z dwóch opcji. Możemy wynająć architekta i wspólnie z nim stworzyć indywidualny projekt domu dopasowany do swoich potrzeb lub udać się do odpowiedniej firmy i kupić gotowy projekt domu wybranego z bogatej gamy produktów katalogowych. Specjaliście zgodnie przyznają, że obie opcje są dobre, a zależy to w głównej mierze od potrzeb inwestora. W obu przypadkach zawartość dokumentacji zależy od złożoności stosowanych rozwiązań, które mogą być urozmaicone także w gotowym projekcie katalogowym. Zdecydowaną zaletą projektów indywidualnych jest dostosowanie produktu idealnie do potrzeb zamawiającego i nawiązanie charakterem projektu do miejsca jego przeznaczenia. Jeśli zdecydujemy się na projekt gotowy to będziemy musieli odpowiednio zaadaptować go do lokalnych warunków, czyli krąg naszych poszukiwań znacznie się zawęzi, ponieważ dużo część projektów nie będzie przystosowana do naszej działki budowlanej. Niestety projekty gotowe nie zakładają wprowadzania zmian, co jest dostępne w indywidualnym projekcie tworzonym dla potrzeb inwestora. Także projekt gotowy ma swoje zalety, dlatego w ogólnym zestawieniu jest porównywalny. Najważniejszy jest krótki czas oczekiwania na dokumentację dodatkową, która w przypadku projektu gotowego nie jest duża. Wybierając sposób projektowania zważmy na to, że projekt indywidualny jest odpowiedni tylko dla zdecydowanych osób, które dokładnie wiedzą czego oczekują. Osoba mająca tylko ogólny zarys przyszłego domu, projektu powinna poszukiwać w katalogach.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Oszczędny dach dwuspadowy

Powszechne wśród inwestorów jest powiedzenie, że dwuspadowy dach jest gwarancją dużej obniżki kosztów. Czy ma to jakieś poparcie w faktach? Oczywiście. Coraz większej ilości osób zależy na ograniczaniu kosztów budowy i późniejszej eksploatacji budynku. Wiemy, że w czasach, w których ceny opału i materiałów budowlanych wzrastają z roku na rok, należy myśleć przyszłościowo i mocno trzymać się za kieszeń. Zdecydowanie dobrym wyjściem w takiej sytuacji okazuje się dach dwuspadowy. Po pierwsze, jeśli mielibyśmy kupować dach wielospadowy na pokrycie domu o tej samej powierzchni krycia okazałoby się, że koszt takiego dachu jest niejednokrotnie dwukrotnie wyższy niż w przypadku dachu dwuspadowego. Największe bowiem koszty to oczywiście krawędzie dachu, które w przypadku wielospadowego krycia są dłuższe. Należy je zaopatrzyć w odpowiednie akcesoria pomocnicze do pokrycia dachowego. Cena dachu wzrasta również poprzez koszty realizacji, która jest czasochłonna i pracochłonna. W przypadku dachu dwuspadowego ograniczamy wszystkie te problemy, zmniejszamy koszty i skracamy czas oczekiwania na gotowe pokrycie dachowe. Po drugie, dachy wielospadowe związane są z większą możliwością wystąpienia nieszczelności, które mogą znacząco zwiększyć koszty ogrzewania budynku. Dodatkowo dojść mogą problemy z przeciekaniem, gdy dach jest wykończony nieprecyzyjnie i niefachowo. Oczywiście w parze z takimi usterkami idą drogie koszty naprawy. Dach dwuspadowy ogranicza ryzyko występowania takich problemów zarówno podczas budowy i późniejszej eksploatacji, ponieważ równomierne rozłożenie folii dachowej i pokrycia dachowego zapewnia stuprocentową szczelność dachu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Idealnie zaplanowana przestrzeń mieszkalna

Domy pasywne zyskują swoją energooszczędność poprzez wiele elementów składowych mających wpływ na zminimalizowanie strat ciepła i zastosowanie różnorodnych innowacyjnych technologii. Przede wszystkim najważniejsze jest ograniczenie uatrakcyjnień architektonicznych, czyli budowanie domów zwartych i jednolitych usytuowanych na odpowiedniej działce wybranej pod zabudowę. Bardzo istotne jest również odpowiednie projektowanie pomieszczeń mieszkalnych, które również mają znaczący wpływ na zatrzymywanie ciepła wewnątrz domu. Po pierwsze warto zadbać o usytuowanie w miarę dużych powierzchni przeszklonych od strony południowej. Można zainwestować również w ogród zimowy, który nawet nie będąc ogrzewanym stanowi rodzaj buforu termicznego osłaniającego przed wiatrem i chłodem. Pokoje powinny być oddzielone od północnej strony domu pomieszczeniami gospodarczymi, garderobami lub pralniami, w których niepotrzebne są najwyższe temperatury, ponieważ wystarczający jest przedział 12–15°C. Z kolei najchłodniejsze miejsca w każdym domu, do których można zaliczyć magazyny, składziki lub garaże, gdzie wystarczają temperatury rzędu 4–8°C, powinny być najdalej wysunięcie na północ. Dzięki takiemu projektowaniu domu powstaną wyraźne i zróżnicowane strefy termiczne. Istotne, aby różnica temperatur pomiędzy tymi strefami nie była wyższa niż 8ºC, co jest łatwe do uzyskania. Takie projektowanie domu mieszkalnego pozwala na bardzo małe straty energii cieplnej pomiędzy pomieszczeniami, szczególnie w okresie zimowym. Zmniejszenie wydatków na ogrzewanie domu może zmniejszyć się o kilka procent, co w połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi daje widoczne efekty.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Budynek w zwartej formie

Dyskusja na temat energooszczędności innowacyjnych domów nadal się toczy. Eksperci zgodnie przyznają, że najważniejszym elementem, który ma duże znaczenie w minimalizowaniu kosztów eksploatacyjnych każdego budynku to jego zwarta i jednolita bryła. Przy projektowaniu domów pasywnych ważne jest komponowanie właśnie zwartych i stosunkowo dużych budynków. Niezwykle istotne jest uzyskanie jak najmniejszego stosunku powierzchni przegród zewnętrznych, w tym podłogi na gruncie, do kubatury ogrzewanej części budynku. Dodatkowo warto pamiętać, że im większy budynek, tym większa bezwładność cieplna domu, a tym samym większe oszczędności poprzez mniejsze straty ciepła. Słuszność tych teorii można zrozumieć na prostym przykładzie dużego i małego słoika. Jeśli gorącą wodę wlejemy do małego słoika i w tym samym momencie do tego o większym gabarycie, to wystygnie ona szybciej w pojemniku mniejszej wielkości. Większy słoik ma znacznie lepszą bezwładność cieplną, która ma niezwykle istotne znaczenie w przypadku przeniesienia tej teorii do budownictwa. Warto zaznaczyć, że w przypadku zwartej bryły mowa jest o oszczędnościach rzędu kilku procent standardowych kosztów ogrzewania. Dla wielu inwestorów takie oszczędności okazują się niewystarczające do rezygnacji z bardziej atrakcyjnego wyglądu domu i świadomie godzą się na odstępstwo od tej reguły. Jednak jest ona istotna nie bez powodu, ponieważ zwarta bryła budynku pozwala na lepsze zastosowanie innych technologii energooszczędnych, które umożliwiają znaczne obniżenie kosztów. W tym wypadku warto zastosować się do tej zasady, ponieważ samodzielnie nie oznacza dużych zysków, ale w połączeniu z innymi elementami może dać zaskakujące efekty.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn